leveringsvoorwaarden D.van Strien

Onderhoud & klussenbedrijf

Leveringsvoorwaarden D. van Strien

1. ALGEMEEN a. Deze voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventueel door opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten, Werkzaamheden en levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen b.. Deze voorwaarden worden onderdeel van de overeenkomst door aanvaarding van onze offerte en/of verlening van een opdracht aan ons. c.Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Elke afwijking van onze

voorwaarden heeft slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst. d. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst voor zover de offerte en/ of overeenkomst ernaar verwijst. Voor zover zij door ons zijn vervaardigd blijven zij ons eigendom .e. Op al onze offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen is Nederlands recht van toepassing. Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd bij geschillen daarover te oordelen.2. Aanneemsom. Wij hebben het recht prijswijzigingen, ontstaan tengevolge van gewijzigde dwingende voorschriften en/of verhoging van lonen, huren, vrachten, prijzen van Onderdelen en of materialen, verhogingen van tarieven, rechten, lasten, heffingen en belasting, alsmede wijziging in wisselkoersen die kostenverhogend zijn, na totstandkoming der overeenkomst in de aanneemsom door te berekenen.

3. MEER - EN MINDER WERK Verrekening van meer - en minder werk vindt plaats: a. in geval van schriftelijke wijziging van de opdracht;b. als gevolg van afwijkingen in de bedragen van stelposten en verrekenbare hoeveelheden; c. in geval wij voorzieningen moeten treffen doordat de opdrachtgever de uitvoering van het werk schorst; 4.VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER a. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat wij tijdig kunnen beschikken over alle voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen. b. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat in, op, aan, onder of in de nabijheid het object waarop het werk betrekking heeft geen asbesthoudend materiaal en/of andere materialen aanwezig zijn die uitvoering van het werk kunnen belemmeren. c. Alle voor het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal en/of andere materialen te nemen maatregelen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever. d. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat werkzaamheden en leveringen van derden zodanig plaatshebben dat het werk ongestoord en zonder vertraging kan worden uitgevoerd. e. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade en kosten, ontstaan tengevolge van vertraging door oorzaken aan zijn zijde .5. MATERIALEN a. Opdrachtgever is bevoegd Onderdelen en materialen voor eigen rekening te (laten) keuren. Materialen en onderdelen, door de opdrachtgever beschikbaar gesteld, worden geacht te zijn goedgekeurd. b. Vanaf het moment waarop materialen en/of Onderdelen op het werk zijn aangevoerd, is het risico van verlies, diefstal en/of beschadiging voor rekening van de opdrachtgever.6. OPLEVERING EN ONDERHOUDS TERMIJN a. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd dertig dagen nadat wij schriftelijk of mondeling aan de opdrachtgever hebben medegedeeld dat het werk is voltooid,en de opdrachtgever nagelaten heeft het werk binnen die termijn op te nemen. b. Kleine gebreken welke binnen dertig dagen kunnen worden hersteld zullen geen reden zijn tot onthouding van goedkeuring en of betaling. c. De opdrachtgever, die het werk niet goedkeurt, is verplicht dit tijdig schriftelijk en gemotiveerd aan ons mede te delen. d. Nadat sinds oplevering dertig dagen verstreken zijn, zijn wij niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behalve indien het werk een gebrek Bevat dat op de dag van oplevering niet is of had kunnen worden ontdekt, en ons daarvan binnen zes weken na vaststelling van het gebrek schriftelijk mededeling is gedaan. Elke rechtsvordering inzake van deze gebreken verjaart door verloop van een jaar na het tijdstip van oplevering. 7. SCHORSING EN BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT a. Indien het werk langer dan veertien dagen geschorst wordt hebben wij het recht evenredige betaling te verlangen voor het uitgevoerde gedeelte van het werk. b. Indien de schorsing langer dan één maand heeft geduurd zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden in de staat waarin het werk zich bevindt, Alsdan alsmede in geval van opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever. Hebben wij recht op de gehele aanneemsom, vermeerderd met kosten die wij als gevolg van de niet voltooiing hebben moeten maken, en met de door de opzegging gelede schade, verminderd met onze door de beëindiging bespaarde kosten. 8. BETALING a. De (termijn van de) aanneemsom is opeisbaar zodra de voorwaarde is vervuld waarvan betaling afhankelijk was gesteld, of na oplevering. Betaling dient uiterlijk binnen tien dagen na factuurdatum te geschieden. b. Alle bestelde materialen die betrekking hebben of Uw offerte dienen 14 dagen voor aanvang van de

werkzaamheden betaald te zijn aan D. van Strien, bij niet doorgaan van de werkzaamheden worden bestelde materialen in rekening gebracht bij opdrachtgever, bovenop het materiaal bedrag komt een boete van 10%.

 

c. Verrekening met tegen vorderingen is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering uitdrukkelijk door ons is erkend. d. Ingeval van niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de tiende dag na factuurdatum van rechtswege in verzuim. Vanaf die dag is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd, evenals eventuele gerechtelijke en/of buiten gerechtelijke kosten die wij moeten maken ter invordering van aan ons verschuldigde bedragen . De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 10% van de opeisbare vordering. e. Wij hebben steeds het recht te verlangen dat opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling der (termijnen van de) aanneemsom, alvorens wij gehouden zijn het werk voort te zetten.

9. WANPRESTATIE EN OVERMACHT a. Indien opdrachtgever een verplichting uit overeenkomst(en) met ons niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, of zijn faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, hebben wij het recht nakoming van al onze verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons rechtop vergoeding van schade, kosten en interesse. b. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever te zijn gehouden, echter onder de verplichting hiervan terstond aan de opdrachtgever schriftelijk mededeling te doen. c. Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke en ten tijde van het tot stand komen der overeenkomst onbekende omstandigheid waardoor de nakoming der overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt of in redelijkheid niet meer van ons gevergd kan worden, waaronder; oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staking, stagnatie of moeilijkheden bij de productie en/of de bewerking bij ons of bij een onderneming waarvan wij materialen - of onderdelen betrekken, of bij het transport, overheidsmaatregelen zoals in beslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen, in en uitvoerverboden, brand, stormschade en overstroming. 10. AANSPRAKELIJKHEID

a. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan het werk door schuld of toedoen van opdrachtgever dan wel derden waarvoor hij verantwoordelijk is. b. In overige gevallen zijn wij slechts aansprakelijk voor schade waarvan opdrachtgever bewijst dat het ontstaan aan onze schuld, dan wel die van onze medewerkers, werknemers of vertegenwoordigers te wijten is. c. Schade, bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst komt niet voor vergoeding in aanmerking. d. Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dit artikel is beperkt tot het bedrag waarvoor wij tegen dergelijke schade verzekerd zijn. e. Voor zover deze beperking in rechte als onredelijk bezwarend mocht worden aangemerkt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot schade aan eigendommen van de opdrachtgever en letselschade, uitgezonderd de daardoor gederfde winst en verminderde opbrengst. Degene die schade opzettelijk of bewust roekeloos heeft veroorzaakt kan geen beroep doen op enig beding tot beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden. f. opdrachtgever vrijwaart ons voor aansprakelijkheid van industriële eigendom in de ruimste zin van het woord.

g. hieruit komende kosten zullen voor verzekering opdrachtgever zijn. I. Door ons gegevens adviezen zijn geheel vrijblijvend. Zij zullen nimmer tot enige aansprakelijkheid onzerzijds kunnen leiden.

11. CONVERSIE

Indien een beding in deze voorwaarden niet rechtsgeldig is wegens strijd met dwingend recht, worden wij geacht met opdrachtgever een beding te zijn overeengekomen Dat rechtsgeldig is, en waarvan de inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenkomst met de inhoud en strekking van het ongeldige beding. 12. Bestelde materialen: zullen ten alle tijden moeten worden afgenomen door opdrachtgever mits deze niet kunnen worden geretourneerd.

13. RECHTEN. Op onze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 14. Eigendomsvoorbehoud, Alle door gebruiker geleverde zaken en/of materialen blijven eigendom van Onderhoud & klusbedrijf D. van Strien tot alle verplichtingen door opdrachtgever zijn voldaan, en zullen bij het niet nakomen door opdrachtgever, terug genomen kunnen worden door gebruiker.

Garantie volgens voorwaarden geven wij 1 jaar garantie op de door ons gemaakte werkzaamheden, dit geld niet voor de gebruikte materialen, zoals het verkleuren en loslaten van b.v. kitten en lijmen en voegmiddelen deze vallen onder de garantie zoals opgegeven door leverancier of fabrikant. verder zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk voor de afwikkeling aanverwante zaken en of garantie's van de te gebruikte materialen.

 

Copyright © All Rights Reserved